40 người thay đổi thế giới internet

40 người thay đổi thế giới internet

(VHGD) – Sự thay đổi và phát triển nhanh chóng của thế giới Internet rộng lớn ngày nay chịu sự ảnh hưởng của những con người đã góp phần sáng tạo và xây dựng, tạo ra những thay đổi và định hướng cho sự thay đổi của nó. Dưới đây là danh sách 40 người đã góp phần tạo nên cuộc cách mạng Internet. Vint...
Xem thêm