[NCKH] – Chiều hướng phát triển dân số và học sinh, hiện tại và tương lai

Chiều hướng phát triển dân số và học sinh,
hiện tại và tương lai

Vũ Quang Việt


Bài viết này nằm trong dự án nghiên cứu chung về giáo dục. Số học sinh, sinh viên và do đó vấn đề ngân sách cần cho giáo dục trong tương lai có mối quan hệ chặt chẽ với dự báo dân số, bài này nhằm phân tích dự báo dân số trong các độ tuổi đi học, để từ đó đánh giá tình hình giáo dục hiện nay và khả năng sắp tới. Từ thông tin cơ sở này, bài tiếp theo sẽ đi vào phân tích việc tài trợ cho chiến lược phát triển giáo dục trong đó bao gồm ngân sách nhà nước và học phí.


BÁO VĂN HÓA GIÁO DỤC

Nguồn tài liệu: tạp trí thời đại

Gửi phản hồi

You must be Logged in to post comment.