Lịch sử Vương triều Việt nam

Lịch sử Vương triều Việt nam

“Triều đình phải coi người hiền tài là kho báu quốc gia. Thiên tử phải nhún mình mà thờ họ thì mới dùng được. Giống ngựa hay thường có tật kén chủ, không phải ai cũng dùng được ngựa hay.Người tài cũng vậy, không thể cho bọn bất tài thất đức sai khiến họ được đâu”. _Trần Quốc Tuấn dâng lên hai vua...
Xem thêm
73_QTrung

Phong kiến tái thống nhất (1778-1945)

Nhà Tây Sơn (1778-1802) 939 1778 1802 1945 Vua Niên hiệu Tên húy Trị vì Thái Đức Hoàng Đế Thái Đức Nguyễn Nhạc 1778-1793 Thái Tổ Vũ Hoàng Đế Quang Trung Nguyễn Huệ 1788-1792 Cảnh Thịnh Hoàng Đế Cảnh Thịnh Bảo Hưng Nguyễn Quang Toản 1792-1802 Nhà Nguyễn (1802-1945) 939 1802 1945 Niên hiệu Miếu...
Xem thêm
67_tayson

Trịnh – Nguyễn phân tranh

Chúa Trịnh (1545-1786) 939 1545 1786 1945 Chúa Tên húy Trị vì Thế Tổ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm 1545-1570 Bình An Vương Trịnh Tùng 1570-1623 Thanh Đô Vương Trịnh Tráng 1623-1652 Tây Định Vương Trịnh Tạc 1653-1682 Định Nam Vương Trịnh Căn 1682-1709 An Đô Vương Trịnh Cương 1709-1729 Uy Nam Vương Trịnh...
Xem thêm
19_bcdvuong

Nam – Bắc triều

Bắc Triều – Nhà Mạc (1527-1592) 939 1527 1592 1945 Vua Niên hiệu Tên húy Trị vì Mạc Thái Tổ Minh Đức Mạc Đăng Dung 1527-1529 Mạc Thái Tông Đại Chính Mạc Đăng Doanh 1530-1540 Mạc Hiến Tông Quãng Hòa Mạc Phúc Hải 1541-1546 Mạc Tuyên Tông Vĩnh Định (1547) Cảnh Lịch (1548-1553) Quang Bảo (1554-1561) Mạc...
Xem thêm
55_leloi

Thời thuộc Minh

Thời thuộc Minh (1407-1427) 939 1407 1427 1945 Vua Niên hiệu Tên húy Trị vì Trần Cảo Thiên Khánh Trần Cảo 1426-1428 Nhà Hậu Lê – Lê sơ (1428-1527) 939 1428 1527 1945 Vua Niên hiệu Tên húy Trị vì Lê Thái Tổ Thuận Thiên Lê Lợi 1428-1433 Lê Thái Tông Thiệu Bình (1434-1440) Đại Bảo (1440-1442) Lê...
Xem thêm
48_bachdang

Thời nhà Trần – Hồ

Nhà Trần (1225-1400) 939 1225 1400 1945 Vua Niên hiệu Tên húy Trị vì Trần Thái Tông Kiến Trung (1225-1237) Thiên Ứng Chính Bình (1238-1350) Nguyên Phong (1251-1258) Trần Cảnh 1225-1258 Trần Thánh Tông Thiệu Long (1258-1272) Bảo Phù (1273-1278) Trần Hoảng 1258-1278 Trần Nhân Tông Thiệu Bảo (1279-1284) Trùng Hưng (1285-1293) Trầm...
Xem thêm
35_nhatran

Thời kỳ độc lập

Nhà Ngô (939-965) 939 965 1945 Vua Niên hiệu Tên húy Trị vì Tiền Ngô Vương không có Ngô Quyền 939-944 Dương Bình Vương[3] không có Dương Tam Kha (Dương Thiệu Hồng) 944-950 Hậu Ngô Vương[4] không có Ngô Xương Ngập Ngô Xương Văn 950-965 ^ Dương Tam Kha cướp ngôi của nhà Ngô và làm vua trong 6 năm. ^ Thời...
Xem thêm