Hiến Pháp Việt Nam

Lời nói đầu về Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam

QUỐC HỘI    Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —– o0o —– Ngày 25 Tháng 12 năm 2001 HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NĂM 1992   LỜI NÓI ĐẦU Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng...
Xem thêm
CHƯƠNG XI QUỐC KỲ, QUỐC HUY, QUỐC CA THỦ ĐÔ, NGÀY QUỐC KHÁNH

CHƯƠNG I: NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ

  CHƯƠNG I NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ Điều 1 Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời. Điều 2 Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt...
Xem thêm
Hiến Pháp Việt Nam

Chương II: CHẾ ĐỘ KINH TẾ

Chương II CHẾ ĐỘ KINH TẾ Điều 15 Nhà nước phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần với các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng dựa trên chế độ sở hữu toàn dân, sở...
Xem thêm
Hiến Pháp Việt Nam

Chương III: VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ

Chương III VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ Điều 30 Nhà nước và xã hội bảo tồn, phát triển nền văn hoá Việt Nam: dân tộc, hiện đại, nhân văn; kế thừa và phát huy những giá trị của nền văn hiến các dân tộc Việt Nam, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; phát huy...
Xem thêm
Hiến Pháp Việt Nam

Chương IV: BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Chương IV BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Điều 44 Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh quốc gia là sự nghiệp của toàn dân. Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân nòng cốt là các lực lượng vũ trang nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của...
Xem thêm
Hiến Pháp Việt Nam

Chương V: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

Chương V QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN Điều 49 Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Điều 50 Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công...
Xem thêm
Hiến Pháp Việt Nam

Chương VI: QUỐC HỘI

Chương VI QUỐC HỘI Điều 83 Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ...
Xem thêm