5 PHƯƠNG DIỆN PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI

Hướng tới Phát triển Nhân tài, Con đường đưa Việt Nam và khu vực phát triển bền vững 2050

  .HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI, CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẤT NƯỚC VÀ KHU VỰC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2050 Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân...
Xem thêm